Facebook

ALGEMENE BEPALINGEN september 2012

1. Contractant 1 zorgt voor een speelklaar speelvlak met inbegrip van de gebruikelijke faciliteiten, de noodzakelijke technische voorzieningen en voldoende technische staf, een en ander volgens onze opgave.2. Contractant 1 is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van de speelplek jegens Contractant 2 en derden e.e.a. naar de regels van de brandweer en andere betrokken instanties.3. In geval van overmacht, waaronder begrepen arbeidsongeschiktheid van Contractant 2 en/of één der medewerkers van Contractant 2, heeft Contractant 2 het recht diens rol door een ander te doen overnemen, dan wel de voorstelling naar een latere datum te verschuiven of deze voorstelling te annuleren zonder dat Contractant 2 kosten of schadevergoeding is verschuldigd aan Contractant 1, dit alles in overleg met Contractant 1.4. Indien Contractant 1 als vertegenwoordiger optreedt van derden, verklaart hij door ondertekening van deze overeenkomst daartoe gerechtigd te zijn. De aansprakelijkheid ten opzichte van het zaalgebruik en de zaalverhuurder ligt geheel bij Contractant 1 als huurder en organisator van het optreden.5. Indien Contractant 1 om welke reden dan ook niet in staat is de voorstelling te laten plaatsvinden volgens deze overeenkomst zal hij Contractant 2 daarvan ten spoedigste op de hoogte stellen. Tenzij anders is overeengekomen, verplicht Contractant 1 zich volgens de hieronder genoemde Regeling een bedrag te betalen binnen 14 dagen nadat Contractant 1 Contractant 2 op de hoogte heeft gesteld. Een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden door Contractant 1 is in dit kader uitgesloten en de hieronder genoemde Regeling geldt ook dan onverkort.Regeling:

Opzegging 3 maanden of korter voorafgaand aan het optreden: 100 % van de uitkoopsom

Opzegging tussen 3 en 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 85 % van de uitkoopsom

Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 70 % van de uitkoopsomDe uitkoopsom bedraagt het overeengekomen bedrag voor de opdracht inclusief 6% BTW.6. Contractant 2 sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade jegens Contractant 1 en jegens derden, die de voorstelling bijwonen of anderszins aanwezig zijn tijdens de voorstelling. Contractant 2 is evenmin aansprakelijk voor schade jegens Contractant 1 of jegens derden voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat Contractant 2 om welke reden dan ook niet in staat is de voorstelling doorgang te laten vinden. Contractant 2 is evenmin aansprakelijk jegens Contractant 1 of derden voor schade ontstaan door overmacht. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Contractant 2 voor schade in ieder geval beperkt tot het bedrag dat Contractant 1 volgens de overeenkomst aan Contractant 2 verschuldigd is voor het optreden. Indien de voorstelling door Contractant 2 wordt geannuleerd, zal Contractant 2 de overeengekomen vergoeding voor het optreden voor zover reeds betaald, binnen 14 dagen na het geplande optreden terugbetalen.7. Registratie van de voorstelling in welke vorm van ook (fotograferen, filmen en andere beeld- en geluidsregistratie) als ook de nadruk van of overname uit het programmaboekje is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contractant 2 verboden.8. Promotiemateriaal verzendt Contractant 2 bij voorkeur digitaal. Bij afname van ‘flyers’/ affiches met een oplage van meer dan 50 / 5 stuks worden productie- en verzendkosten door Contractant 2 aan Contractant 1 in rekening gebracht. Bij een oplage 50 / 5 stuks worden door Contractant 2 enkel de verzendkosten aan Contractant 1 in rekening gebracht.9. In het geval dat er door Contractant 2 een limiet aan het maximaal aantal bezoekers is gesteld, dient Contractant 1 zich daaraan te houden. Indien zonder overleg met Contractant 2 deze limiet wordt overschreden, behoudt Contractant 2 zich het recht voor bij overschrijding van meer dan 5 % van deze limiet een bedrag van EUR 10,- per overschreden persoon aan Contractant 1 in rekening te brengen. Contractant 1 verplicht zich de daartoe verstrekte factuur binnen 14 dagen te voldoen. Onverminderd het voorgaande uit dit artikel heeft Contractant 2 voorts het recht te allen tijde een optreden te annuleren in het geval het maximaal aantal bezoekers is overschreden. In dat geval gelden de regels genoemd onder punt 5 van deze Algemene Bepalingen.10. Contractant 1 en 2 hebben per voorstelling recht op 4 vrijkaarten op de eerste rang. Indien niet uiterlijk op de dag voorafgaande aan die van de voorstelling door Contractant 2 is kenbaar gemaakt dat hij deze vrijplaatsen wenst te gebruiken, mag Contractant 1 ze verkopen.11. In geval sprake is van een try-out / inspeelvoorstelling dient Contractant 1 dit vooraf duidelijk kenbaar te maken aan het publiek.12. Indien buiten optredens (w.o. een tent) vanwege slechte weersomstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden, zorgt Contractant 1 voor een veilige overdekte speelplek op de overeengekomen aanvangstijd. Is voornoemde niet beschikbaar dan blijft het gezelschap tot maximaal 15 minuten na de geplande aanvangstijd beschikbaar om Contractant 1 in de gelegenheid te stellen de overdekte speelplek alsnog veilig te maken en om de voorstelling alsnog te laten plaatsvinden. Contractant 2 bepaalt of de overdekte speelplek veilig is. Daarna is Contractant 2 gerechtigd de voorstelling te annuleren en in geval van annulering gelden de regels genoemd onder punt 5 van deze Algemene Bepalingen.13. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.